เที่ยว กาญจนบุรี ทัวร์ เมืองกาญจน์
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
มหัศจรรย์น้ำตกเอราวัณ article
เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)
J.TRAVEL SERVICE 
87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ 081-8580228 
อีเมล์: J.travelservice@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/529

เที่ยวเมืองกาญจน์...หนึ่งวันเต็มๆ

น้ำตกเอราวัณ + City tour

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

 

      08.00      

 

แวะรับคณะจากโรงแรมที่พักภายในจังหวัดกาญจนบุรี  หรือ ท่ารถบขส. สำหรับท่านที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ     

                                                           

09.00

พาคณะเมืองกาญจนบุรี แบบ City Tour 

จุดที่ 1 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนึ่ง อยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เดิมที่ตั้งวัดที้เรียกว่าตำบลปากแพรก เนื่องจาก ปากแพรกคือที่รวมกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำแควน้อย (ไทรโยค) กับแม่น้ำแควใหญ่ (ศรีสวัสดิ์) ไหลมาบรรจบกัน เป็นต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง วัดไชยชุมพลชนะสงครามเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง จึงไม่สามารถหาประวัติอันแน่นอนได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง แต่เข้าใจว่าเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคงจะมีวัดนี้อยู่แล้ว

จุดที่ 2 พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ (JEATH War Museum : Japan England Australia Thailand Holland)

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ในบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตัวอาคารสร้างเป็นกระท่อมเลียนแบบค่ายเชลยศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นที่เก็บรวบ รวมภาพวาด ภาพถ่าย แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือ เครื่องใช้ของทหารเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น อาวุธสงคราม หมวก มีด ช้อน ส้อม เป็นต้น

จุดที่ 3 ประตูเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ตั้งอยู่บริเวณชุมชนปากแพรก เป็นประตูเมืองก่ออิฐถือปูนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เมื่อปี พ.ศ. 2374 ครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่า จากตำบลลาดหญ้ามาสู่ปากแพรก เนื่องด้วยยุทธศาสตร์การรบเปลี่ยนไป โดยมีชัยภูมิในการตั้งรับข้าศึกได้ดีกว่าเก่า อีกทั้งยังสะดวกในการค้าขายกับเมืองต่างๆอีกด้วย

จุดที่ 4 ย่านเก่าปากแพรก

เป็นชุมชนตลาดเก่าแก่ของกาญจนบุรีมากมาย เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก และตะวันออก ไว้อย่างงดงาม ภายใต้บรรยากาศการค้าขายอันเป็นจริงเป็นจัง มีชีวิตชีวา สามารถมาเดินเที่ยวเล่นได้ภายในเวลา 1 วัน

จุดที่ 5 หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 38 ไร่ บริเวณพื้นที่ที่ติดกับวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และวัดถาวรวราราม (วัดญวน) อยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีรูปลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น รูปทรงไทยยอดเจดีย์พร้อมศาลาราย 4 ทิศ มีซุ้มประตูเข้า-ออกทั้ง 4 ด้านยอดด้านบนสุดมีลักษณะเป็นรูปฉัตรประจำพระองค์ 3 ชั้นด้านบนสุดของยอดฉัตรจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

จุดที่ 6 สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข 323)  สุสานแห่งนี้เป็นสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ บริเวณสุสานมีเนื้อที่กว้างขวางสวยงามเขียวขจีไปด้วยต้นหญ้าที่ได้รับการปลูกและดูแลเป็นอย่างดี

 

12.00

 

แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านท้่องถิ่น

 

13.00

 

หลังอาหารนำคณะเที่ยวชมน้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี มีความงดงามที่แตกต่างกันถึง 7 ชั้น ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานกับสายน้ำที่เย็นช่ำและใสสะอาดซึ่งสามารถมองเห็นหมู่ปลานานาชนิด รวมทั้งฝูงผีเสื้อที่สวยงามที่บินอยู่รอบๆ บริเวณน้ำตก

 

17.00

 

หลังจากนั้นนำคณะกลับเข้าสู่ตัวเมืองกาญจน์ แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอนุสรณ์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่2. ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังประเทศพม่า ซึ่งภายหลังทหารพันธมิตรได้ยกกองกำลังเข้ามาโจมตีและได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพาน ไม่ให้กองกำลังของญี่ปุ่นเดินทางผ่านสะพานแห่งนี้ไปได้ สะพานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา  

 

18.00

 

นำส่งคณะเพื่อเดินทางกลับที่พัก หรือ ท่ารถบขส. สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

 

ค่าบริการ ท่านละ 1,150 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม                     
  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 12 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกาญจน์
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสมาชิก

 

 

 

   จองโปรแกรมทัวร์ 

 หมายเหตุ  

1.โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 

2. บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานราชการ สอบถามราคาพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบการได้ทุกประเภท

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดท่องเที่ยวเมืองกาญจน์ กับ เจ.ทราเวล

ทัวร์เมืองกาญจน์ 1 วัน เต็มๆ article
สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
ไหว้พระ 9 วัด
ตามรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 article
หนึ่งวันที่สังขละบุรี
ขี่ช้าง ล่องแพผจญภัย นั่งรถไฟสายประวัติศาตร์ article