วัดสุนันทวนาราม
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
วัดสุนันทวนาราม

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก กับ   

เจ.ทราเวล เซอร์วิส ( กาญจนบุรี )

บริษัทท่องเที่ยวของคนเมืองกาญจน์  

034-513455 หรือ 081- 8580228


วัดสุนันทวนาราม

           ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นางสุนันท์ บุษสาย คหบดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเต่าดำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค ป่าลึกในเขตอุทยานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระธุดงค์กรรมฐานศิษย์หลวงพ่อพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา) จึงได้ถวายที่ดิน ๕๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่อ้อยของราษฎรในเขตบ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดตั้งวัด ทั้งนี้เพื่อพระสงฆ์จะได้มีเสนาสนะวัด และชาวบ้านจะได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามแนวทางสายวัดป่าโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์ชื่อ “สำนักสงฆ์สุนันทวนาราม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยรักษาข้อวัตรปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่าที่หลวงพ่อชาได้วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจ ทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น

       สำนักสงฆ์สุนันทวนารามมีเสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติและได้มีการพัฒนามาโดยลำดับ จวบจน พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้มีการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอฉัน และที่พักอุบาสก- อุบาสิกา

           ปี พ.ศ.๒๕๓๙ สำนักสงฆ์สุนันทวนารามได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติภาวนา “อานาปานสติ” ให้แก่ประชาชนทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำปีละ ๙ ครั้ง ๆ ละ ๕ – ๙ วัน นอกจากนี้ยังให้การอบรม และนำปฏิบัติธรรม เป็นหมู่คณะตามคำขอของสถาบันต่าง ๆ ตลอดมา

           นอกจากงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว สำนักสงฆ์สุนันทวนารามยังมีกิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งคือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สำนักสงฆ์สุนันทวนารามได้เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้กับกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการการปลูกต้นไม้เบญจพรรณน้อยใหญ่จำนวนมาก

        ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันซื้อที่ดินขยายวัดเพิ่มเติมจากเดิม ๕๐๐ ไร่ จนเป็น๑,๕๐๐ ไร่ พื้นที่ปลูกป่าจึงได้ขยายออกไปเป็นลำดับจนถึง ๘๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔และในปีนั้นเอง กองทัพบกได้มอบที่ดินราชพัสดุ ที่กองทัพบกใช้ประโยชน์อยู่จำนวน ๑๒ ไร่ ให้สำหรับตั้งวัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พุทธบริษัทสำนักสงฆ์สุนันทวนารามทั้งมวล มีความเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะยกสถานะสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันดำเนินการขอสถานภาพวัด และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปีพ.ศ.๒๕๔๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ, ศาลากรรมฐาน, ศาลาอเนกประสงค์, ศูนย์เยาวชน, กุฏิพระเถระ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๕ กรมการศาสนาจึงได้ประกาศตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อ “วัดสุนันทวนาราม” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕

           ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแต่งตั้งพระมิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (เอกสารประกอบ ๓ – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี, เอกสารประกอบ ๔ – ตราตั้งเจ้าอาวาส)

            ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ในการนี้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดสุนันทวนาราม และทรงปลูกต้นสาละเป็นที่ระลึก ณ สวนสาละ บริเวณทางเข้าวัด วัดสุนันทวนารามจึงได้สถาปนาเป็นวัดโดยสมบูรณ์และดำรงสถานภาพเป็นวัดสาขาลำดับที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาส นับแต่นั้นเป็นต้นมา

           ปัจจุบันธรรมศาลาสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 150 คน มีกุฏิพระทั้งชั่วคราวและถาวร 35 หลัง ห้องพักปฏิบัติธรรม 74 ห้อง อาคารนอน 10 หลัง ซึ่งแบ่งเป็นที่พักสำหรับอุบาสิกา 8 หลังและ สำหรับอุบาสก 2 หลัง ทั้งหมดนี้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 870 คน โดยมีห้องน้ำ ห้องครัว หอฉัน และอาคารกรรมฐานเพื่อปัจจัยพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมและกิจวัตรประจำวัน

 


พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ชื่อ : พระมิตซูโอะ ฉายา คเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค

จังหวัดกาญจนบุรี วัดสาขาที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) จังหวัดอุบลราชธานี

อุปสมบท : วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ ปีเถาะ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

วัน เดือน ปีเกิด : วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ปีเถาะ

ภูมิลำเนา : จังหวัดอีวาเต้ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษา : ปวช. (มศ.๕) สาขาเคมี ณ จังหวัดโมริโอก้า ประเทศญี่ปุ่น

 • พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อพระอาจารย์มิตซูโอะ อายุ ๒๐ ปี เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เพื่อแสวงหาสัจธรรมของชีวิต โดยได้ท่องเที่ยวศึกษาชีวิต สังคม วัฒนธรรมของ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นเวลา ๒ ปีเศษ
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ หลังจากเดินทางถึงพุทธคยา ประเทศอินเดีย ท่านได้พบว่า “นี่คือสิ่งที่แสวงหาสัจจะความจริงอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้เอง ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจทุกคน ทุกชีวิตสามารถพ้นทุกข์ได้” ท่านจึงหยุดการแสวงหา และเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 •  พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่ออายุได้ ๒๔ ปี พระอาจารย์ได้รับคำแนะนำให้ไปศึกษาธรรมจากหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้นเมื่อได้พบกับหลวงพ่อชาแล้ว รู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรม และวัตรปฏิบัติจึงขออุปสมบท ณ วัดหนองป่าพง

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมฺโม (ปัจจุบันคือพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวิฑูรย์ จิตตสัลโล เป็นพระอนุศาสนาจารย์ ครั้งนั้นถือเป็นพระภิกษุสงฆ์รุ่นแรกที่หลวงพ่อชาอุปสมบทให้ จึงเรียกว่าเป็น สัทธิวิหาริกรุ่นแรกของหลวงพ่อชา

 • พ.ศ. ๒๕๒๕ พระอาจารย์ มิตซูโอะ ได้ขออนุญาตหลวงพ่อชาออกธุดงค์และปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลา ๑ ปี
 • เมื่อหลวงพ่อชาอาพาธ พระอาจารย์ได้เดินทางกลับมาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองป่าพง และวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งอุปัฏฐากหลวงพ่อชาร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อชา เป็นเวลา ๓ ปี
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ กลับประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก หลังจากมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมระยะเวลาที่ไม่ได้กลับประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑๔ ปี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ พระอาจารย์จำพรรษา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งร่วมในคณะสงฆ์ นำญาติโยมปฏิบัติธรรมในโครงการ “ร่วมใจภาวนาถวายพระราชกุศล” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา มีสมเด็จพระสังฆราช ขณะดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในโครงการมีพระมหาเถระฝ่ายวิปัสสนาจากทั่วประเทศนำปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล และมีประชาชนเข้าร่วมกว่า ๒๐,๐๐๐ คน โดยพระอาจารย์ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งยังให้ธรรมะแก่ญาติโยมพร้อมกันไปด้วย รวมระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ ณ พุทธมณฑล ๑๕๐ วันธุดงค์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศญี่ปุ่น ๑,๐๐๐ กิโลเมตร
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ พระอาจารย์มิตซูโอะ ออกธุดงค์ในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับพระญาณรโต โดยการเดินด้วยเท้าจากสนามบินนาริตะไปฮิโรชิมา อนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ ระยะเวลาเดิน ๗๒ วัน ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ตลอดทางได้โปรดญาติโยมทั้งไทยและญี่ปุ่นไปด้วยโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นติดตามถ่ายภาพทำสารคดีออกอากาศตลอดเส้นทาง ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาสายเถรวาท โดยแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบพระธุดงค์ โดยยึดปฏิบัติธุดงควัตรเป็นหลัก
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ นางสุนันท์ บุษสาย คหบดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเต่าดำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค ป่าลึกในเขตอุทยานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระธุดงค์กรรมฐานศิษย์หลวงพ่อพระโพธิญาณเถร(หลวงพ่อชา) จึงได้ถวายที่ดิน ๕๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่อ้อยของราษฎรในเขตบ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดตั้งวัด ทั้งนี้เพื่อพระสงฆ์จะได้มีเสนาสนะวัด และชาวบ้านจะได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามแนวทางสายวัดป่า พระอาจารย์มิตซูโอะ ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์ชื่อ “วัดป่าสุนันทวนาราม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา
 • นับแต่พระอาจารย์ได้เข้าจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ วัดป่าสุนันทวนารามตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ได้รักษาข้อวัตรปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่า ที่หลวงพ่อชาได้วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจ ทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น เสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติจึงถูกสร้างขึ้น และพัฒนามาโดยลำดับตามความจำเป็น โดยที่พักครั้งแรกอยู่บริเวณเชิงเขาทางด้านบน จวบจน พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้มีการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอฉัน และที่พักอุบาสก - อุบาสิกาขึ้นบริเวณเชิงเขาด้านล่าง และในปลายปีนั้นเอง พระอาจารย์ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติภาวนา “อานาปานสติ” ให้แก่ประชาชนทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำปีละ ๖ – ๗ ครั้ง ๆ ละ ๘ – ๙ วัน นอกจากนี้ยังให้การอบรม และนำปฏิบัติธรรม เป็นหมู่คณะตามคำขอของสถาบันต่าง ๆ ตลอดมา
 • นอกจากงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว พระอาจารย์ยังมีภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง 

คือ "การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม"

 •  พ.ศ. ๒๕๓๖ เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้กับกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการการปลูกต้นไม้ เบญจพรรณน้อยใหญ่จำนวนมาก จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันซื้อที่ดินขยายวัดเพิ่มเติมจากเดิม ๕๐๐ ไร่ จนเป็น ๑,๕๐๐ ไร่ พื้นที่ปลูกป่าจึงได้ขยายออกไปเป็นลำดับจนถึง ๘๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปีนั้นเอง กองทัพบกได้มอบที่ดินราชพัสดุ ที่กองทัพบกใช้ประโยชน์อยู่จำนวน ๑๒ ไร่ ให้สำหรับตั้งวัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ พุทธบริษัทสำนักสงฆ์สุนันทวนารามทั้งมวล มีความเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะยกสถานะสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันดำเนินการขอสถานภาพวัด และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (เอกสารประกอบ ๑ – หนังสืออนุญาตให้สร้างวัด)
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ, ศาลากรรมฐาน, ศาลอเนกประสงค์, ศูนย์เยาวชน, กุฏิพระเถระ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการศาสนาจึงได้ประกาศตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อ “วัดสุนันทวนาราม” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ (เอกสารประกอบ ๒ – ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแต่งตั้งพระมิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (เอกสารประกอบ ๓ – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี, เอกสารประกอบ ๔ – ตราตั้งเจ้าอาวาส)
บทความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น article
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ถนนปากแพรก article
ทองผาภูมิ article
สังขละบุรี article
น้ำตกผาสวรรค์
พุน้ำร้อนหินดาด
ตามรอยสะด่อง
คลิตี้ล่าง article
"ปิล๊อก" article
ขึ้นห้างดูช้าง article
หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะ
น้ำตกภูเตย
"น้ำตกเอราวัณ" article
"เมืองกาญจน์" สวรรค์แห่งใหม่ของนักเที่ยวผจญภัย
"ทองผาภูมิ" article
ไหว้พระธาตุเมืองกาญจน์ที่ "วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเขาน้อย" article
ข้อมูลที่เที่ยวกาญจนบุรี
บ้านหนองขาว
สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) article
บ้านช.ช้างชรา article
หมู่บ้านเด็ก article
มหัศจรรย์เมืองกาญจน์ กับมงคลหมายเลข 3 article
โครงการท่องเที่ยว พล.ร.9 article
เจดีย์ยุทธหัตถี...อยู่ที่ไหน
ปฏิบัติธรรมวัดท่าเสด็จ article
ผจญป่าฝ่าสายน้ำที่"กาญจนบุรี" ทริปนี้เหนื่อย-เปียก แต่มันสะใจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล