ทัวร์ทวาย2วัน1คืน
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
ทัวร์ทวาย2วัน1คืน

เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)

J.TRAVEL SERVICE 
87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ 081-8580228 
อีเมล์: J.travelservice@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/529

 
เปิดประตู AEC สู่ เมืองทวาย
ประเทศพม่า 
เส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์ – ทวาย
ด่านบ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี เมืองทวาย 
หาดเมาะมะกัน - ท่าเรือน้ำลึกทวาย 

2 วัน 1 คืน 6,900 บาท
 
 


          เจ.ทราเวล เซอร์วิส ขอนำเสนอเส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์-ทวาย ทวาย หรือ ดะเว (Dawei or Tavoy) เมืองไทยในอดีตเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2336 ซึ่งมีความรุ่งเรืองในอดีต และยังคงทิ้งร่องรอยเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ปากแม่น้ำทวาย รัฐตะนาวศรี หรือ Tanintharyi (Tenasserim) Division ที่เป็นที่รู้จักจากโลกภายนอก ในปี ค.ศ.1989 ประกอบด้วย 3 เมือง คือ ทวาย มะริด หรือ มเยก (Myeik) ในภาษาพม่า และเกาะสอง หรือ ก๊อตาวน์ (Kawthaung) มีทวายเป็นเมืองเอก เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของพม่า ออกจากด่านบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี สุดเขตแดนไทยพม่า ที่เป็นชายแดนที่ใช้ในการขนอุปกรณ์การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายจากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศพม่า ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. 


กำหนดการเดินทาง

วันแรก        เมืองกาญจน์ – ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย  
                  โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย Dawai Project


05.00 น.    ผู้ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน ณ ด้านหน้าบริษัท เจ.ทราเวล เซอร์วิส
                   เจ้าหน้าที่และทีมงานมัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับ ตรวจเช็ครายชื่อ  
                   ผูกป้ายกระเป๋าเดินทาง และจัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระ จัดที่นั่งให้
                   กับทุกท่าน
05.30 น.    นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านพุน้ำร้อน โดย รถตู้ปรับอากาศ
                   VIP 
06.30 น.    เดินทางถึงที่ด่าน พุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี บริษัทฯ
                   เจ.ทราเวล เซอร์วิส กาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำเอกสารผ่านแดน
                   ชั่วคราว โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น จากนั้นนำทุก
                   ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองของฝั่งประเทศไทย ตรวจเช็ค
                   กระเป๋าสัมภาระการเดินทาง ก่อนที่จะนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่
                   ประเทศพม่า เปลี่ยนรถ เป็นรถตู้ท้องถิ่นของพม่า ขนาด 6 ที่นั่งกว้าง
                   ขวาง นั่งสบายๆ
 
 

08.00 น.     เดินทางถึงฝั่งพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งประเทศ
                    พม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทวาย ตามเส้นทางสายสำคัญ
                    ทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. ผ่านเมือง
                    ต่างๆ ตั้งแต่ Hti Hkee – Armu – Sin Byu Daing – Ai One –
                    Myitta – Pakayee โดยเราจะได้เดินทางผ่านเส้นทางที่ใกล้เสร็จ
                    แล้วที่เป็นภูเขา และป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ชมวิถี
                    ชีวิตในแบบดั้งเดิมที่กำลังเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ให้ท่าน
                    ได้ชมสภาพของการใช้ชีวิตที่เหมือนประเทศไทยเมื่อ 50 ปีที่ผ่าน
                     มา ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไป
 
 

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
                    ( หมู่บ้านต่องโตโล อยู่ระหว่างการเดินทาง
                    หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองทวาย 
 
 
 
14.00 น.    เดินทางถึงเมืองทวาย นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักที่โรงแรม Hotel
                   Zayar Hiet San อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
 
              
 
15.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรม
                   ทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับ
                   สหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate
                   Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกต์
                   ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้
                   แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลก
                   ตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิส
                   ติกส์ และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการ
                   ค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศใน
                   แถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็น
                   เส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่ม
                   ประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งจะช่วย
                   ประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วย
                   พัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตใน
                   ระยะยาวต่อไป 
                  เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด
                  (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามใน Framework Agreement กับ
                  Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า
                  เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม
                  และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ซึ่ง
                  บริษัท อิตาเลียน-ไทย เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการ
                  อันประกอบไปด้วย
 
                  1.ท่าเรือน้ำลึก 
 
                  2.นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก
                      โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
 
                  3.เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งน้ำมัน และ
             ก๊าซธรรมชาติ เชื่อมระหว่างเมืองทวาย สหภาพพม่ากับประเทศ
             ไทยที่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
 
                 4. ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเที่ยว รีสอร์ทและศูนย์พัก
                      ผ่อนพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพพม่า
                      ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง  
                      400,000 ไร่หรือ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึก
                      2 ท่า ส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่พักอาศัย ส่วนราชการ
                      และส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่ริมทะเลเป็นแนว
                      หาดทรายมีความยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร
 
                  หลังจากนั้นนำท่าน
                      เดินทางสู่ หาดเมาะมะกัน ชายหาดที่สวยงามและยังคงธรรมชาติ
                      แบบดั้งเดิม ทั้งยังเป็นที่นิยมของคนพม่าที่มาพักผ่อนกันที่นี่
 
18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมชายหาด
                  ( เมนูพิเศษ กุ้งมังกร คนละ 1 ตัว )
                  หลังจากนั้นให้ท่านกลับสู่เมืองทวาย 
 
               
    
 
เข้าที่พัก     หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน พักที่  Hotel Zayar Hiet San หรือ
                  ระดับเดียวกัน
 
 

วันที่สอง  ตลาดเช้า 100 ปี – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – ด่านพุน้ำร้อน
               เมืองกาญจน์

  
06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เม็ง กะ รา บา …..
 
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
                
 
08.00 น.   นำท่านสู่ ตลาดกลางเมือง (Municiple Market) หรือตลาด 100 ปี
                 ซึ่งเป็นตลาดกลางที่ใหญ่และทรงความเป็นอดีตได้ไว้อย่างมาก ชม
                 แม่ค้าและสินค้าพื้นเมืองต่างๆอาทิเช่น อาหารแห้ง, เครื่องสำอาง, ผ้า
                 โสร่ง หรือลองยี ที่มีให้เลือกซื้อ รวมถึงชมรถม้าที่ยังคงใช้อยู่สำหรับ
                 คนพื้นเมือง ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน และกำลังจะหมดไปในอีก
                 ไม่นานเพราะมาแทนที่ด้วยรถมอเตอร์ไซด์
09.00 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านพุน้ำร้อน
 
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
 
                 หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ กลับสู่เมืองกาญจน์
 
16.00 น.   เดินทางถึงหน้าด่านพม่า นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า
                 เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคน
 
 เข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ถึง จ.กาญจนบุรี  
                 โดยสวัสดิภาพ…..สวัสดี..
 
 

 
 อัตราค่าบริการ  6 ท่าน/ตู้
 
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 6,900 บาท
 
 
 
 

ค่าบริการนี้รวม

 

R ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยว ตลอดรายการทั้งที่เมืองไทย และที่พม่า
R ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 1 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน )
R ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
R ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทย และฝั่งพม่า
R ค่าน้ำดื่ม, ผ้าเย็น และขนม ระหว่างการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุ ( 1,000,000 บาท )
R ฟรี ..... หมอนรองคอ ท่านละ 1 ใบ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 

R ค่าทริปไกด์ และคนขับรถ

R ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 


เงื่อนไขการจอง 

• มัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทาง

1. บัตรประชาชน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจจะแก้ไขได้

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

3. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับไว้เท่านั้น

4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
การยกเลิก

 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินให้ท่านทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000 บาท

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 
 
ตัวอย่างคลิปวีดีโอ โปรแกรมท่องเที่ยวทวาย
นำเสนอโดยบริษัท เจ.ทราเวลเซอร์วิส (กาญจนบุรี)

  

 ชุดที่ 1

 ชุดที่ 2

 ชุดที่ 3

 ชุดที่ 4ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทวาย

เส้นทางสู่ทวาย (ตอน 1)
เส้นทางสู่ทวาย (ตอน 2)
ทัวร์ทวาย3วัน2คืน
เส้นทางใหม่ แม่สอด ย่างกุ้ง พะอัน เมียวดี เมาะละแมง ทวาย article
ทวาย-มะริด article